Bijna 15 miljoen tekort door bouwgronden

Bijna 15 miljoen tekort door bouwgronden
Tekort op begroting, dat betekent in ieder geval bezuinigen. (Foto: Archief)
Gemeente Nieuwkoop draait over 2012 een verlies van bijna 15 miljoen euro. Dit komt door forse afboekingen op de bouwgronden in de gemeente.

Gemeente Nieuwkoop draait over 2012 een verlies van bijna 15 miljoen euro. Dit komt door forse afboekingen op de bouwgronden in de gemeente.

Het college biedt de gemeenteraad drie financiële stukken aan: de Jaarrekening (terugblik op 2012); de Voorjaarsnota (huidige stand van zaken) en de Uitgangspuntennotitie (financiële en technische uitgangspunten voor 2014 en verder). Deze uitgangspunten worden verwerkt in de nieuwe begroting die in oktober / november in de raad wordt behandeld.

Negatief
De Jaarrekening laat zien wat de gemeente in 2012 gedaan heeft en hoe zij er financieel voor staat. Het resultaat over 2012 bedraagt -14.489.000 euro. Dit tekort komt met name doordat de gemeente een aantal gemeentelijke grondexploitaties (woningbouwprojecten) heeft afgewaardeerd. Lagere waardering van gronden zijn een oorzaak, maar ook een goedkoper bouwprogramma en uitstel van projecten. Het tekort wordt gedekt uit reserves. Daarmee is het weerstandsvermogen van de gemeente – het vermogen om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen – nihil.

Voorjaarsnota
De Voorjaarsnota laat zien dat er in 2013 diverse beleidsdoelstellingen bereikt zijn. In financieel opzicht is een positief saldo van 361.000 euro gemeld door het college. Dit is 60.000 euro meer dan de oorspronkelijke begroting. Dit komt vooral doordat de gemeente strakker stuurt op budgetten.

Uitgangspunt
In de uitgangspuntennotitie is een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen waarmee in de meerjarenbegroting rekening moet worden gehouden. De economische omstandigheden hebben grote gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Direct, vanwege de crisis in de woningbouw. Indirect, doordat de overheid moet bezuinigen en de gemeente minder geld krijgt van het Rijk. Daarnaast krijgt de gemeente extra taken vanuit het Rijk (decentralisatieoperaties op het gebied van werk, AWBZ en de Jeugdzorg) en dus ook directe en zeer forse bezuinigingsopgave. Het college streeft naar het presenteren van een sluitende begroting voor 2014 en 2015. Daarom is de bezuinigingsoperatie Andere tijd, andere gemeente gestart. Zoals het er nu voor staat, moet de gemeente in 2014 vijf ton en in 2015 ongeveer één miljoen structureel bezuinigen.

Bezuinigen
De bezuinigingsoperatie gaat niet alleen over waarop de gemeente kan bezuinigen. Het gaat ook over de verandering in de samenleving en daardoor verandering in de rolverdeling tussen burger en overheid. De overheid geeft meer uit handen aan gemeentes, waardoor de rol van de gemeente ook verandert. Zo komt met de decentralisatie van de Jeugdzorg en de extramurale AWBZ een omvangrijk takenpakket met geldstromen over naar de gemeente.

Bij deze andere tijd hoort dus een andere gemeente. Het thema Andere tijd, andere gemeente is uitgewerkt in uitgangspunten: Voorzieningen vanuit het initiatief van de gemeenschap; sobere en doelmatige uitvoering van (basis)taken; gemeente als regisseur in het sociale domein; in verbinding via netwerken; de toekomstige organisatie. Een uitwerking hiervan staat in de Uitgangspuntennotitie.

Meepraten
Het college wil van inwoners en organisaties weten hoe zij tegen de bezuinigingsvoorstellen aankijken en welke andere ideeën voor bezuinigingen zij hebben. Zij doet dit met een enquête voor het Nieuwkooppanel over de rol van gemeente en inwoners, over de mogelijke bezuinigingsvoorstellen / lastenverzwaringen en of er andere ideeën zijn.

In september praat het college met organisaties en inwoners om dieper in te gaan op de bezuinigingsvoorstellen. De gemeenteraad buigt zich in het najaar over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Uiteindelijk beslist de raad welke bezuinigingen wel en niet doorgaan.

Junigesprek
De gemeenteraad houdt donderdag 6 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad over de financiële stukken. In dit Junigesprek is er een presentatie, waarna meerdere blokken specifieker op bepaalde programma’s inzoomen.